Vedtægter for Tørresø Strands Vandværk

Navn og hjemsted § 1.

Selskabet, der er stiftet den 17. september 1959, er et andelsselskab hvis navn er Tørresø Strands Vandværk.

Selskabet har hjemsted i Nordfyns Kommune.

Formål § 2.

Selskabets formål er :

i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings - og deraf afledte spørgsmål.

Medlemmer § 3.

Selskabets medlemmer er grundejere - indenfor værkets forsyningsområde - som har underskrevet optagelseserklæring samt betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.

Medlemmernes rettigheder § 4.

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

Medlemmernes forpligtelser § 5.

For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettigdige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne solidarisk. Kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte medlemmer, hvis det viser sig umuligt at opnå dækning hos selskabet. Sekundært hæfter medlemmerne indbyrdes ligeligt.

Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive optagelseserklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ samt af nærværende vedtægt, som udleveres ved anmeldelsen.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er medlemmet ( ved dødsfald medlemmets bo ) forpligtet til at drage omsorg for, at den ye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlememts forpligtelser overfor selskabet. Sker dette ikke, mister medlemmet sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en deklaration, tinglyst pantastiftende, på ejendommen sikrer betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsaktion eller anden retsforfølgelse.

Udtræden af selskabet § 6.

Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændigt matr.nr.) i forbindelse med ekspropriation, ændring af vandforsyningsplan o.l., forudsat vandforbrugende virksomhed ophører.

Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen på ejerens bekostning, ligesom medlemmets andel af selskabets gæld skal indbetales.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

Levering til ikke-medlemmer (købere) § 7.

Institutioner - som ifølge deres natur - elelr ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret and. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Det samme gælder andre distributionsforeninger, der helt eller delvis dækker deres leverencepligt ved køb fra selskabet.

Hvis købere ikke, eller kun delvist afkræves tilslutningsbidrag, kan afgiften tillægges et beløb til forrentning og afskrivning af hovedanlægsbidrag og ikek betalt del af ledningstilsvar.

Anlæg § 8.

Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuel højdebeholder samt hoved- og forsyningsledninger. For medlemmer, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning, dog jf. regulativets bestemmelser herom.

Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget incl. stikledning til og med stophane (ved haveskel), også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet.

Leninger over privat grund § 9.

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemnernes ejendomme, såvidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.

Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler og beregningen af denne erstatning. Grundejeren er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.

Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.

Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjentligt for et medlem at føre sin jordledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelses, alt for den interesseredes regning. Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.

Indskrænkninger i vandleverancen § 10.

Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra udgift for tilladelse og/ eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.

Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand iflg § 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand. jf. iøvrigt regulativets bestemmelser. Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse fra bestyrelsen.

Vandspild er forbudt jf. regulativet.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende særafgift.

Generalforsamling § 11.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved meddelelse til hvert enkelt medlem. Forslag som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor eventuelle forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til formanden inden den 01. februar. Eventuelle indkomne forslag skal fremgå af indkaldelsen.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende :

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år

3. Kasseren forelægger det reviderede regnskab

4. Budget for det kommende år fremlægges

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

Revisor og suppleant kan genvælges. Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor. I så tilfælde vælges kun een kritisk revisor. Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid, som han tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller som revisor.

Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resumé i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

Stemmeret og afstemninger § 12.

Intet medlem har mere end een stemme. Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end 1 fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret.

Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed.

Dog kræves der til beslutning om vedtægtændring mindst 3/4 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 1/2 af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling.

Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelse kan bekræftes ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Bestyrelsen § 13.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Herudover har bestyrelsen ansvaret for registrering, anmeldelse og præsentation af regnskab m.v. overfor gældende lovgivning, herunder i de tilfælde, hvor selskabet uden tidligere at have været forpligtet måtte falde ind under sådanne lovkrav.

Den har ansvaret for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Tegningsret § 14.

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsemedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.

Alle udgifte skal inden udbetaling være attesterede af et medlem af bestyrelsen, jf. dennes forretningsorden.

Regnskabet § 15.

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til 31. december

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer samt et af bestyrelsen valgt revisionsfirma. Årsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelsen.

Opløsning § 16.

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kund besluttes, såfremt 3/4 ad samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af vandforsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse , kan opløsningen dog besluttes efter de i § 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Ikrafttræden § 17.

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 17. september 1959, og sidst ændret på generalforsamlingen den _____________________ . De træder i kraft den __________________ .

©2014 Tørresø Strands Vandværk